SlovenskýEnglish

ZLEPŠENIE DOSTUPNOSTI OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V OBCI ZBOJ

 01.01.2022

ÚDAJE O PROJEKTE: OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 - Podpora opatrovateľskej služby II

Kód projektu: 312081BJG8

Názov projektu: Zlepšenie dostupnosti opatrovateľskej služby v obci Zboj

Zameranie projektu: Dopytovo- orientovaný projekt

Projekt je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny.

Skutočný začiatok realizácie projektu: 1.1.2022

Cieľom projektu je poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí, aby sa zabezpečilo zotrvanie občanov v prirodzenom domácom prostredí za účelom zlepšenia kvality života občanov odkázaných na pomoc inej osoby. Projekt sa bude realizovať prostredníctvom jednej hlavnej aktivity „Poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí“. Aktivitu budú realizovať opatrovateľky – zamestnankyne obce pre občanov obce podľa zákona o sociálnych službách, ktorí majú uzatvorenú zmluvu s obcou o poskytovaní opatrovateľskej služby najviac v rozsahu hodín vyplývajúcich z Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

 Uvedený cieľ prispeje k predchádzaniu umiestňovania klientov do zariadení sociálnych služieb, kedy často práve zmena domáceho prostredia nepriaznivo vplýva na ich celkový psychický a zdravotný stav. Prostredníctvom odborne poskytovanej opatrovateľskej služby sa zlepší kvalita života seniorov a zdravotne postihnutých občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu.

Hlavnou aktivitou projektu, ktorou sa zabezpečí cieľ projektu je „Poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí“ počas 24 mesiacov realizácie projektu v obci Zboj.

Predmetnú službu bude poskytovať 2 opatrovateľky, resp. opatrovatelia na plný úväzok.

Obdobie realizácie: 10/2021 – 09/2023.

 Poskytovanie opatrovateľskej služby bude prebiehať v zmysle ustanovení zákona č. 448/2008 Zb. o sociálnych službách, v zmysle ustanovení §12 odsek 1 písm. c) bod 2 (Domáca opatrovateľská služba); §13 odsek 3 (Terénna forma sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí alebo v jej domácom prostredí) a § 41 (Opatrovateľská služba).

 Dôvod pre rozširovanie a skvalitňovanie poskytovania opatrovateľskej služby priamo v domácnostiach vychádza nielen zo sociálnej a demografickej situácii v obci, ale aj z demografického vývoja obyvateľstva na Slovensku. Proces starnutia obyvateľstva sa bude v najbližších desaťročiach zrýchľovať. Je to dôsledok poklesu počtu narodených detí a predlžovania ľudského života. Je to proces, ktorý je nezvratný, nemožno ho zastaviť. Zároveň sa strácajú tradície opatrovania rodičov deťmi, vzhľadom na pracovné vyťaženie, migráciu obyvateľstva za prácou a pod..

 V súvislosti so starnutím populácie sa okrem zvýšenej potreby inštitucionalizovanej starostlivosti stále viac do popredia dostáva rozšírenie terénnych sociálnych služieb, ktoré môžu vo veľkej miere pomôcť a aj v prípade rodinnej starostlivosti zmierniť záťaž opatrujúcej rodiny. Preto je potrebné sa postupne pripravovať na danú situáciu tak, aby sa opatrovateľská služba stala bežnou súčasťou života seniorov a zdravotne postihnutých občanov.


Zoznam aktualít: