SlovenskýEnglish

Ako získať informácie?

Miesto, čas a spôsob, akým možno získať informácie

  1. Osobne, na Obecnom úrade v Zboj počas bežnej pracovnej doby, Mgr. Mária Sičáková 
    Adresa: Obecný úrad Zboj,  Zboj 98, Zboj 067 68 tel: +421 57 769 41 16
  2. Písomne, poštou alebo osobne na podateľni Obecného úradu
    Adresa: Obecný úrad Zboj,  Zboj 98, Zboj 067 68
  3. Faxom na číslo: +421 57 769 41 16
  4. Elektronickou poštouobec@zboj.sk
  5. Ústne, u ktoréhokoľvek zamestnanca Obecného úradu v Zboji, pričom ten je povinný spísať žiadosť.

Informácie o spôsobe podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania

Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva prostredníctvom Obecného úradu v Zboji.

O odvolaní proti rozhodnutiu obecného úradu rozhoduje starosta obce, ktorý rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania. Ak starosta v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.
Rozhodnutie o odmietnutí požadovanej informácie možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších prepisov, podaním na Krajský súd v Prešove v lehote do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia povinnej osoby v poslednom stupni.

Sprístupnenie informácií na žiadosť:

Žiadosť o sprístupnenie informácií Obec Zboj vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov v žiadosti.
Zo závažných dôvodov (§ 17 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.) môže byť táto lehota predĺžená, najviac však o 8 dní. Predĺženie lehoty sa oznámi žiadateľovi bezodkladne, v oznámení sa uvedú dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Anonymné žiadosti, návrhy a podnety obec vybavuje v závislosti od konkrétnych okolností. V tomto prípade lehoty neplynú.