SlovenskýEnglish

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce ako prípad osobitného zreteľa

 11.06.2024

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce ako prípad osobitného zreteľa

 

Zverejnenie zámeru a spôsob prevodu predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Zboj ako prípad hodný osobitného zreteľa Obec Zboj v súlade s ustanovením § 9a ods. 15písmeno f/ a § 9a odsek 1 písm. h) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer a spôsob prevodu majetku obce predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok parcely č. C – KN 659/5 zastavaná plocha,  podľa  geometrického plánu  č. GP 41956869-181/2023, LV 665 vo vlastníctve obce Zboj na základe žiadosti Nadežda Michalcová, rodená Kostovaľová, Kukučinová 2043/4, 069 01 Snina

 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedený pozemok je súčasťou letnej kuchyne, domu a záhrady  vo vlastníctve kupujúceho, ktorý kupujúci dlhodobo užíva . Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku na iné účely a s prihliadnutím na výmeru pozemku je predpoklad, že obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto prebytočným majetkom. Kupujúcim bude: Nadežda Michalcová, rodená Kostovaľová, Kukučinová 2043/4, 069 01 Snina

Všetky náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností hradí žiadateľ. Zámer predať majetok obce bol zverejnený: - na úradnej tabuli obce dňa 11.06.2024 - na internetovej stránke obce 11.06.2024

 

                                                                                                          Ladislav Ladomirjak                      starosta obce


Zoznam aktualít: