Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Starosta obce

p. Ladislav Ladomirjak – starosta obce Zboj vo volebnom období 2018 - 2022

lado

Rok narodenia: 1966 

Stav: ženatý

Zástupca starostu: Jaroslav Legdan


Starosta obce - postavenie a kompetencie

Kontakt: e-mail: obec@zboj.sk


Postavenie starostu ako jedného z orgánov obce určuje Ústava SR a Zákon o obecnom zriadení v tom zmysle, že starosta:

 •  je výkonným orgánom obce,
 •  vykonáva obecnú správu,
 •  zastupuje obec navonok.


Starosta obce je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ale nie obecného zastupiteľstva. Každý z orgánov obce má svoje samostatné postavenie (dané ústavou a zákonmi) a nie sú vo vzťahu vzájomnej podriadenosti a nadriadenosti, aj keď starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu zo Zákona o obecnom zriadení vyplývajú určité úpravy, pri ktorých tieto orgány prijímajú rozhodnutia, ktorými sa navzájom ovplyvňujú.

Napr. obecné zastupiteľstvo rozhoduje o plate starostu alebo voľbe nového starostu za istých podmienok, a starosta obce má zase za určitých okolností právo pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva.

Do pôsobnosti - kompetencie starostu patria nasledovné úkony:

 •  zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
 •  zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám,
 •  je štatutárom v majetkovoprávnych vzťahoch obce,
 •  je štatutárom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce,
 •  je správnym orgánom v administratívnoprávnych vzťahoch,
 •  môže uložiť právnickej osobe pokutu,


Predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh na:

 •  voľbu zástupcu starostu,
 •  okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať,
 •  vymenovanie prednostu obecného úradu,
 •  vymenovanie náčelníka obecnej polície,
 •  môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva len v dvoch prípadoch, a to ak sa domnieva, že uznesenie obecného zastupiteľstva odporuje zákonu,je zjavne nevýhodné pre obec.


Zákon určuje postup pozastavenia uznesenia len v prípade, keď je zjavne nevýhodná pre obec (2. variant). Takéto uznesenie musí byť zverejnené obci a upravené podľa stanoviska obyvateľov obce.

Tieto záležitosti zabezpečí starosta obce spolu s obecným úradom a zvolá aj zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré môže do dvoch mesiacov napadnuté uznesenie zrušiť. Obecné zastupiteľstvo si môže v tejto záležitosti zriadiť poradný orgán alebo požiadať o stanovisko niektorú zo svojich komisií.
Na zrušenie napadnutého uznesenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých (teda nie iba prítomných) poslancov obecného zastupiteľstva.

Zákon č. 369/1990 Zb.
Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení
§ 13

(1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.

(2) Starosta skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

(3) Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou

 1. poslanca,
 2. zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený; to neplatí, ak zamestnanec obce je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie starostu,
 3. štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
 4. predsedu samosprávneho kraja,
 5. vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
 6. podľa osobitného zákona.

(4) Starosta

 1. zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
 2. vykonáva obecnú správu,
 3. zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 4. vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
 5. rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

(5) Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

(6) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 10.

(7) Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.

(8) Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do troch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

(9) Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon.

(10) Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.