SlovenskýEnglish

Palivové drevo

 05.10.2022

Vec Predai palivového dreva pre obyvateľstvo obci z NP Poloniny-postup. 
V zmysle Smernice na predaj palivového dreva na odvoznom mieste (ďalej iba OM) č. IS-007- 2022 z 2.9.2022 vydanou Správou NP Poloniny sa určil predaj palivového dreva, ktorý je nasledujúci: 
Obyvateľ obce z NP Poloniny ohlási svoj záujem na príslušnom obecnom úrade v ktorej býva resp. vlastní nehnuteľnosť písomnou formou na tlačive Žiadosť na predaj drevnej hmoty na zabezpečenie palivového dreva viď príloha č. 1 (ďalej iba Žiadosť).
Príslušný obecný úrad zoznam záujemcov skompletizuje a spolu s priloženými Žiadosťami posiela poštou resp. emailom (poloniny@sopsr.sk) na Správu NP Poloniny, ul. Mieru 193, 067 61 Stakčín.
Prednostné budú vybavované obce z NP Poloniny, kde nie ja zavedený plyn a obce, kde sa nachádzajú lesy vo vlastníctve štátu, ktoré spravuje Správa NP Poloniny.
Doručené Žiadosti od obcí sa budú vybavovať v chronologickom poradí, tak ako boli prijaté. V prípade jednotlivých obcí, sa bude postupovať podľa poradia, tak ako sú jednotliví občania obce v nich zaevidovarú.
Po tom ako bude drevná hmota pripravená na OM bude záujemca podľa Zoznamu vyrozumený zamestnancom Správy NP Poloniny (lesníkom ochranného úseku), že si môže zabezpečiť odvoz (napr. nákladné vozidlo s hydraulickou rukou).
Dátum a odvozné miesto oznámi zamestnanec Správy NP Poloniny (lesník ochranného obvodu) záujemcovi najmenej 2 dni pred plánovanou nakládkou dreva.
Odvoz dreva bude možné vykonať iba z OM určených Správou NP Poloniny.
Na OM sa sortimenty drevnej hmoty určené pre predaj miestnemu obyvateľstvu vyrábajú v dÍžkach 4 m (výrezy V. tr. akosti podľa STN 48 0055, 48 0056)
Cena drevnej hmoty pre rok 2022 podľa Ponukového cenníka Správy NP Poloniny s platnosťou od 2.9.2022 je nasledujúca:
pre listnaté drevo 
a) vlákninové a ostatné priemyselné drevo z OM - tvrdé: 60,- EUR/ m3


Zoznam aktualít: