SlovenskýEnglish

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia 8. júna 2024. Voliči v nich rozhodnú o 15 poslancoch, ktorí budú zastupovať Slovensko v EP na päťročné volebné obdobie. Ministerstvo vnútra SR, pod ktoré spadá organizačno-technické zabezpečenie volieb, prináša prehľad základných lehôt a informácií pred voľbami do EP.

Na rozdiel od volieb do Národnej rady SR majú v eurovoľbách právo kandidovať a voliť aj občania iných štátov EÚ s trvalým pobytom na Slovensku. Voliť aj kandidovať však možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Volebná kampaň

Volebná kampaň pred voľbami do EP sa začala v sobotu 10. februára, dňom uverejnenia rozhodnutia predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov SR. Končí sa 48 hodín predo dňom konania volieb, o polnoci z 5. na 6. júna.

Politická strana môže na volebnú kampaň vynaložiť najviac 3 000 000 eur vrátane DPH. Do limitu sa započítava aj rozdiel medzi cenou daru alebo iného bezodplatného plnenia uvedenou v zmluve a cenou obvyklou. Takisto spadajú do limitu aj náklady na propagáciu, ktoré strana vynaložila v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb, teda od 14. 8. 2023.

Na úhradu nákladov na volebnú kampaň môže politická strana použiť len finančné prostriedky vedené na transparentnom osobitnom platobnom účte, vkladať naň možno finančné prostriedky výlučne prevodom z iného účtu. Adresu účtu oznámi politická strana bezodkladne po zriadení ministerstvu vnútra, ktoré ju zverejní na svojom webovom sídle.


Zoznam volieb: