SlovenskýEnglish

Usmernenia k voľbám

                      OZNÁMENIE

Obec ZBOJ o z n a m u j e elektronickú adresu na doručenie
oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej

komisie pre voľby na prezidenta SR 2024

Elektronická adresa: obeczboj@gmail.com

V Zboji, dňa 26.1.2024

 

OZNÁMENIE

Na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby

na prezidenta SR 2024

Obec ZBOJ o z n a m u j e elektronickú adresu na doručenie
žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby na

prezidenta SR 2024

Elektronická adresa: obeczboj@gmail.com

V Zboji, dňa 26.1.2024

 

Starosta obce Zboj

V Zboji, dňa 26.01.2024

Vec
Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

V zmysle § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a) u t v á r a m
jeden volebný okrsok
pre voľby na prezidenta Slovenskej republiky, konané 1.kolo dňa 23.3.2024, 2. kolo
6.4.2024

b) u r č u j e m

volebnú miestnosť v sále kultúrneho domu Zboj na prízemí.

Ladislav Ladomirjak
Starosta obce


Zoznam volieb: